PO PŻ 2014-2020

Podprogram 2021

Cel podprogramu

 

Celem podprogramu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021  – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

- organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

- racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

- przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

- prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

 

Okres dystrybucji

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Ciechanowie (OPR) do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] w okresie od grudnia 2021 do października 2022 na terenie województwa mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski, żuromiński), które przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Kryteria i sposób kwalifikacji

 

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków).

 

Dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie (od 01.01.2022 - 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

 

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Sposób kwalifikacji

 

- OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

- OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

- OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

Zasady przekazywania artykułów spożywczych

 

Pomoc żywnościowa przekazywana jest osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

1.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:

 

 

 

 

2.

Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne, aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu.

 

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej, jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.

 

3.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych) w tym: śniadanie, II śniadanie, obiad (w szczególności gorący posiłek) podwieczorek, kolacja.

 

Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 

4.

W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG).

 

W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

 

5.

W uzasadnionych sytuacjach (np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe) można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 

6.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych dostosowanych do potrzeb danej rodziny.

 

7.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ jest świadczona nieodpłatnie.

Składanie skarg przez osoby najbardziej potrzebujące

 

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Działania towarzyszące Banku Żywności w Ciechanowie

 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 

- warsztaty kulinarne

- warsztaty edukacji ekonomicznej

- warsztaty dietetyczne

- warsztaty niemarnowania żywności

- inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

 

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

 

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

 

 

Harmonogram szkoleń z zakresu budżetu (ekonomiczne)

Działania Organizacji Partnerskich Lokalnych

 

Działania realizowane przez OPL na rzecz podopiecznych to:

 

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np. zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne)

- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej)

- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym

- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach PO PŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z PO PŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Szczegóły podprogramu:

Dokumenty do pobrania:

 

Wytyczne Podprogram 2021

Zmiana Wytycznych z 13.12.2021 [kryterium dochodowe]

Załącznik nr 5 [skierowanie, nowe kryterium od 1.01.2022]

Załącznik nr 5.1. [skierowanie zdalne, nowe kryterium od 1.01.2022]

Załącznik nr 6 [oświadczenie osoby bezdomnej, nowe kryterium od 1.01.2022]

Załącznik nr 6.1. [oświadczenie pracownika placówki, nowe kryterium od 1.01.2022]

Załącznik nr 7 [lista osób zakwalifikowanych przez OPS, nowe kryterium od 1.02.2022]

Załącznik 7.1. [lista osób zakwalifikowanych zdalnie przez OPS, nowe kryterium od 1.01.2022]

Załącznik 1 - Lista osób zakwalifikowanych

Załącznik 2 - Ewidencja żywności

Załącznik 3 - Ewidencja posiłków

Załącznik 3a - Lista odbiorców posiłków

Załącznik 4 - Ewidencja wydanej żywności (miesięczna)

Załącznik 5 - Skierowanie (kwalifikacja stacjonarna)

Załącznik 5.1 - Skierowanie (kwalifikacja zdalna)

Załącznik 6 - Oświadczenie osoby bezdomnej (kwalifikacja stacjonarna)

Załącznik 6.1 - Oświadczenie osoby bezdomnej (kwalifikacja zdalna)

Załącznik 7 - Oświadczenie osoby (kwalifikacja stacjonarna na podstawie listy)

Załącznik 7.1 - Oświadczenie osoby (kwalifikacja zdalna na podstawie listy)

Załącznik 8 - Lista uczestników działań towarzyszących

Załącznik 9 - Zapotrzebowanie na artykuły spożywcze

Wykaz magazynów do Załącznika 9

Załącznik 9a - Zgłoszenie lub zmiana magazynu OPR

Załącznik 10 - Zestawienie wskaźników do sprawozdania

Załącznik 11 - Projekt weksla in blanco

Załącznik 12 - Wniosek o dofinansowanie

Załącznik 13 - Zasady udzielania zamówień

Załącznik 14 - Postępowanie w czasie epidemii COVID-19

Harmonogram szkoleń kulinarnych

MGOPS w Lubowidzu, świetlica OSP w Lubowidzu, ul. Jana Pawła Ii 42/42
GOPS w Nowym Mieście, świetlica OSP w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek
Federacja "Rosa" w Przasnyszu, Przasnysz, ul. 3 Maja 16
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, świetlica OSP w Dobrzankowie
MGOPS w Chorzelach, Miejska Biblioteka w Chorzelach, ul. Ogrodowa 7
GOPS w Winnicy, świetlica wiejska w Mieszkach Leśnikach
Dom Senior+ w Grudusku, GOPS w Grudusku
Urząd Gminy w Dzierzgowie, GOPS w Dzierzgowie
Urząd Miasta i Gminy Sochocin, MGOPS w Sochocinie
Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, MGOPS w Czerwińsku nad Wisłą
Remiza OSP w Kuczborku-Osadzie, GOPS w Kuczborku-Osadzie
Centrum Aktywności Lokalnej w Przasnyszu, ul. St. Kostki, Federacja Rosa w Przasnyszu
Centrum Aktywności Lokalnej w Przasnyszu, ul. St. Kostki, Federacja Rosa w Przasnyszu
MGOK w Glinojecku, MGOPS w Glinojecku
Miejska Biblioteka w Chorzelach, ul. Ogrodowa 7, OPS w Chorzelach
Klub Senior+ w Jednorożcu, OSP w Jednorożcu
Urząd Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, GOPS Ciechanów
Urząd Gminy w Baboszewie, GOPS w Baboszewie
Urząd Gminy w Baboszewie, GOPS w Baboszewie
Świetlica gminna w Wieczfni Kościelnej, GOPS w Wieczfni Kościelnej
Świetlica OSP w Szydłowie, GOPS w Szydłowie
Urząd Gminy w Stupsku, GOPS w Stupsku
Urząd Gminy w Jednorożcu, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jednorożeckiej
Siedziba Polskiego Związku Emerytów Oddział Maków Mazowiecki, Polski Związek Emerytów Oddział Maków Mazowiecki
Świetlica w Drążdżewie, Kółko rolnicze „Posilenie” w Drążdżewie
Siedziba PSD w Makowie Mazowieckim, ul. Grabowa 14, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Makowie Mazowieckim
Świetlica OSP w Ulatowie-Pogorzeli, OSP w Ulatowie-Pogorzeli
Świetlica OSP w Parciakach, Stowarzyszenie „Sąsiedzi” w Jednorożcu
Świetlica OSP w Lipie, Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie
Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, GOPS w Lipowcu Kościelnym
Urząd Gminy w Obrytem, GOPS w Obrytem
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, świetlica OSP w Dobrzankowie
TPD Oddział Powiatowy w Ciechanowie, Bank Żywności w Ciechanowie, ul Śmiecińska 9
Stowarzyszenie Rodzin Serce Matki w Ciechanowie, Bank Żywności w Ciechanowie, ul Śmiecińska 9
Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Sońsku, Bank Żywności w Ciechanowie, ul Śmiecińska 9
MGOPS w Lubowidzu, świetlica OSP w Lubowidzu, ul. Jana Pawła Ii 42/42
GOPS w Nowym Mieście, świetlica OSP w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek
Federacja "Rosa" w Przasnyszu, Przasnysz, ul. 3 Maja 16
GOPS w Winnicy, świetlica wiejska w Mieszkach Leśnikach
MGOPS w Chorzelach, Miejska Biblioteka w Chorzelach, ul. Ogrodowa 7
Dom Senior+ w Grudusku, GOPS w Grudusku
Bank Żywności w Ciechanowie, ul Śmiecińska 9, TPD Oddział Powiatowy w Ciechanowie
Urząd Gminy w Dzierzgowie, GOPS w Dzierzgowie
Urząd Miasta i Gminy Sochocin, MGOPS w Sochocinie
Remiza OSP w Gołyminie-Ośrodku, GOPS w Gołyminie-Ośrodku
Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, MGOPS w Czerwińsku nad Wisłą
Remiza OSP w Kuczborku-Osadzie, GOPS w Kuczborku-Osadzie
Świetlica wiejska w Krasnem, Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych "Nasze dzieci" w Krasnem
MGOK w Glinojecku, MGOPS w Glinojecku
Miejska Biblioteka w Chorzelach, ul. Ogrodowa 7, OPS w Chorzelach
Klub Senior+ w Jednorożcu, OSP w Jednorożcu
Urząd Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, GOPS Ciechanów
Świetlica gminna w Wieczfni Kościelnej, GOPS w Wieczfni Kościelnej
Świetlica OSP w Szydłowie, GOPS w Szydłowie
Siedziba PSD w Makowie Mazowieckim, ul. Grabowa 14, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Makowie Mazowieckim
Świetlica OSP w Lipie, Koło Gospodyń Wiejskich w Lipie
Świetlica OSP w Parciakach, Stowarzyszenie „Sąsiedzi” w Jednorożcu
Świetlica OSP w Ulatowie-Pogorzeli, OSP w Ulatowie-Pogorzeli
Świetlica w Drążdżewie, Kółko rolnicze „Posilenie” w Drążdżewie
Siedziba Polskiego Związku Emerytów Oddział Maków Mazowiecki, Polski Związek Emerytów Oddział Maków Mazowiecki
Urząd Gminy w Jednorożcu, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jednorożeckiej

Zobacz też:

PO PŻ 2014-2020

Informacje ogólne

Dokumenty do pobrania

Kryteria kwalifikacji

Realizowane działania OPL

Zasady / składanie skarg

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość z naszego formularza:

Dane kontaktowe:

 

tel. +48 518 837 212

biuro@bzciechanow.pl

Siedziba fundacji:

 

Śmiecińska 9

06-400 Ciechanów

Dane fundacji i rachunek bankowy:

 

NIP 566 19 87 098 | REGON 142349184

BNP Paribas 67 1750 0012 0000 0000 33795637

Partnerzy strategiczni:

Pozostali partnerzy: