Ciechanów, ul. Śmiecińska 9  |  KRS: 0000354971  |  Zadzwoń: +48 518 837 212 (biuro), +48 502 280 777 (prezes)

Przejdź do:

Tekst jednolity statutu fundacji

Bank Żywności w Ciechanowie

 

Rozdział I:

 

§ 1

 

1) Fundacja nosi nazwę: „Bank Żywności w Ciechanowie”

2) Fundacja została ustanowiona przez fundatora: Justyna Kińska - w imieniu własnym

 

§ 2

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Ciechanów, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.

 

§ 4

 

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.

 

§ 5

 

Ministrem nadzorującym, ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

 

§ 6

 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

 

§ 7

 

Fundacja może tworzyć oddziały terenowe.

 

 

Rozdział II: Cele i środki działania

 

§ 8

 

Celami Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych, niedopuszczenia do marnotrawstwa żywności oraz tworzenie aktywnego i otwartego społeczeństwa opartego na wiedzy i pracy poprzez zapewnienie warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowego każdego człowieka.

 

a) zorganizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności;

 

b) pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz patologią;;

 

c) wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz patologią;

 

d) promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;

 

e) wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności;

 

f) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym m.in. grup społecznych zagrożonych marginalizacją lub wymagających szczególnego wsparcia;

 

g) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego;

 

h) wspomaganie rodzin w realizacji stojących przed nimi zadań rodzicielskich; podejmowanie działań ukierunkowane na wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych;

 

i) współudział w kształtowaniu warunków zdrowego stylu życia; w szczególności ochrona dzieci i młodzieży przed zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniem i przestępczością;

 

j) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;

 

k) promocja ochrony środowiska naturalnego;

 

l) zapobieganie patologiom poprzez edukację osób i rodzin wykluczonych społecznie z powodu alkoholizmu, narkomanii, bezradności, bezrobocia, przemocy;

 

m) promocja i wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury, podtrzymywanie i ochrona tradycji narodowej i regionalnej, dóbr kultury, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 

n) pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

 

o) promocja i rozwój wolontariatu.

 

§ 9

 

Zadania swoje Fundacja realizuje przez:

 

a) wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze i marnotrawionej;

 

b) gromadzenie żywności i jej rozdział między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym;

 

c) działalność edukacyjną, oświatowa i wydawniczą dotyczącą celów działania Fundacji;

 

d) zakładanie placówek opiekuńczych i szkoleniowych pozwalających na realizację i popula-ryzacje celów Fundacji;

 

e) współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorzą-dowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej, edukacji, kultury, ochrony zdrowia

 

f) udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji;

 

g) rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie są sprzeczne z celami Fundacji działającymi w Polsce i innych krajach;

 

h) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie: 1. gromadzenia żywności i jej rozdziału między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym; współpracę z organizacjami pozarządowy-mi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej; udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji; 2. działalności edukacyjnej i oświatowej, 3. działalności wydawniczej dotyczącej celów działania Fundacji; 4. działalności charytatywnej

 

i) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, którym rodzice nie zapewniają opieki;

 

j) pomoc rodzinom dotkniętym patologiami wynikającymi z uzależnień (alkohol, narkotyki, przemoc), wspomaganie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne,

 

k) podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych dla celów Fundacji;

 

l) organizowanie pomocy materialnej, prawnej i psychologicznej,

 

m) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,

 

n) reprezentowanie rodzin dysfunkcyjnych wobec władz publicznych i innych podmiotów, zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia,

 

o) organizowanie akcji promocyjnych,

 

p) zabieganie o środki finansowe na działalność Fundacji,

 

r) organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej, spotkań, odczytów i dyskusji,

 

s) wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

 

t) prowadzenie szkoleń dla osób pracujących z rodzinami wykluczonymi społecznie,

 

u) opracowanie i realizacja programów zgodnych z celami Fundacji,

 

w) rozwijanie dialogu społecznego, włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celami statutowymi,

 

z) organizowanie i prowadzenie okazjonalnych akcji finansujących działalność statutową Fundacji.

 

 

Rozdział III: Majątek i dochody

 

§ 10

 

Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, ruchomości, nieruchomości i składniki niematerialne przekazywane przez fundatorów oraz uzyskane w toku działalności.

 

§ 11

 

Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji.

 

§ 12

 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 

1. Darowizn, spadków i zapisów

 

2. Subwencji

 

3. Majątku ruchomego i nieruchomego

 

4. Odsetek od wkładów na rachunkach bankowych

 

5. Zbiórek publicznych

 

6. Dotacji

 

7. Działalności odpłatnej pożytku publicznego: a) Sprzedaży przedmiotów pochodzących z darowizn; b) Sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego

 

§ 13

 

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

 

§ 14

 

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej "osobami bliskimi".

 

2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 

3. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

 

Rozdział IV: Władze

 

§ 15

 

Organami Fundacji są:

 

a) Rada Fundacji

 

b) Zarząd Fundacji

 

§ 16

 

Rada Fundacji

 

Radę Fundacji stanowią osoby prawne i fizyczne przyjęte przez Radę zgodnie z zasadami określonymi w §16 pkt. 2b.

 

Fundatorami mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

a) Każda osoba prawna reprezentowana jest w Radzie przez jednego przedstawiciela (z prawem jednego głosu).

 

b) decyzja o przyjęciu nowej osoby fizycznej lub prawnej w poczet Rady zapada uchwałą większości dwóch trzecich głosów obecnych, uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy Rady;

 

c) udział w pracach Rady jest społeczny;

 

3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

 

a) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej;

 

b) ustąpienia na własną prośbę;

 

c) decyzją Rady skreśla się z listy członków Rady, którzy: uporczywie lub w rażący sposób działają na szkodę Fundacji lub niezgodnie z jej Statutem i celami; nie uczestniczą w pracach Rady przez okres co najmniej 2 lata.

 

4. Członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu:

 

a) w wypadku wyboru członka Rady do Zarządu Fundacji - na okres czasu jego pracy w Zarządzie

 

b) na czas pracy za wynagrodzeniem dla Fundacji

 

5. Decyzja o skreśleniu z listy członków Rady podejmowana jest uchwałą większości dwóch trzecich głosów obecnych, uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

 

6. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego i dwóch jego zastępców.

 

7. Do kompetencji Rady należy:

 

a) określanie kierunków działalności Fundacji i czuwanie nad prawidłowością działania Zarządu;

 

b) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz jego członków, wybór prezesa i wiceprezesów, uchylanie uchwał Zarządu;

 

c) akceptowanie rocznego planu działalności Zarządu;

 

d) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu, dokonywanie oceny jego działalności;

 

e) powoływanie sekcji tematycznych i komisji problemowych złożonych z osób współpracujących w realizacji celów Fundacji;

 

f) uchwalanie zmian Statutu;

 

g) podejmowanie uchwal o likwidacji Fundacji;

 

h) podejmowanie uchwal o łączeniu z innymi fundacjami lub stowarzyszeniu z federacjami krajowymi i międzynarodowymi;

 

i) podejmowanie uchwał  w innych sprawach wskazanych w Statucie.

 

8. Zwyczajne posiedzenie Rady zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż dwa razy w roku na wniosek Zarządu. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Zarządu.

 

9. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Rady, w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc od momentu wpłynięcia wniosku w tej sprawie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady można rozpatrywać tylko te sprawy, dla których została ona zwołana.

 

10. Pierwszy skład Rady Fundacji został powołany przez Fundatora Uchwałą nr 2 na pierwszym posiedzeniu

 

§ 17

 

Zarząd

 

1. W skład Zarządu wchodzi 3-5 osób w tym Prezes i 2 Wiceprezesów.

 

2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

 

a) Rada Fundacji ma prawo odwoływania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie;

 

3. Do kompetencji Zarządu należy:

 

a) kierowanie bieżąca praca Fundacji;

 

b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

 

c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

 

d) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji dla Rady Fundacji;

 

e) nadzór nad majątkiem Fundacji;

 

f) powoływanie Dyrektora Fundacji o kompetencjach Dyrektora Zakładu Pracy, tworzenie i likwidacja zakładów Fundacji, oddziałów terenowych i powoływanie kierowników tych jed-nostek;

 

g) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

 

h) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad ich wynagradzania;

 

i) do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

 

4. Zebrania Zarządu powołuje się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

5. Zarząd pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

6. Do pierwszego Zarządu Fundatorzy wybrali następujące osoby:

 

a) Prezes - Przemysław Bartczak

 

b) Wiceprezes - Paweł Krystkiewicz

 

c) Wiceprezes - Irena Zembrzuska

 

 

§ 18

 

1. Wszystkie decyzje Rady Fundacji i Zarządu podejmowane są w drodze uchwały w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów przy obecności powyżej polowy uprawnionych do głosowania (o ile Statut nie stanowi inaczej).

 

2. Głosowanie tajne przewodniczący posiedzenia Zarządu /Rady zarządza w sprawach wyborów personalnych a także w innych sprawach na wniosek co najmniej 1 osoby uprawnionej do udziału w zebraniu z głosem stanowiącym.

 

3. Powoływanie Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

 

4. Posiedzenie Rady i Zarządu jest protokołowane.

 

5. Między członkiem Rady Fundacji, a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.

 

6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyro-kiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 19

 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

 

Rozdział V: Działalność gospodarcza

 

§ 20

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji celów Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

2. W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej wartość środków majątkowych przeznaczonych na tę działalność nie będzie mniejsza niż 1.000 zł ( jeden ty-siąc)- w myśl art. 5 ust.5 Ustawy z dnia 6.04.1984roku o Fundacjach (Dz.U. Z 1991 r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.)3

 

3. Fundacja może posiadać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego.

 

4. Kierunki prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji określa Rada Fundacji.

 

5. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd.

 

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 

 

Rozdział VI: Zmiana Statutu i rozwiązywanie Fundacji

 

§ 21

 

1. Zmiana Statutu nie może prowadzić do zmiany lub usunięcia celów Fundacji określonych w §8. Może natomiast prowadzić do poszerzenia celów o dalsze.

 

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, likwidacji Fundacji oraz łączenie się z innymi organizacjami lub wchodzenie w skład federacji zapadają na posiedzeniu Rady Fundacji uchwałą większością dwóch trzecich głosów obecnych uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej dwóch trzecich składu Rady.

 

3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

4. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.

 

a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

 

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,

 

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

 

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

 

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

 

f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

 

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

 

h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

 

§ 22

 

Rada Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

W tym miejscu możesz poznać statut naszej fundacji, a także zapoznać się ze sprawozdaniami naszej działalności na przestrzeni roku kalendarzowego.

Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie 2020

Piszą o nas

Materiały do pobrania

Zarząd i zespół

Misja i historia

Zobacz też:

O NAS

Statut i sprawozdania

Twój e-mail:

Numer telefonu:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Wyrażam zgodę

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość wysłana

Wypełnij proszę wymagane pola

RODO

PROJEKTY BŻ

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

CHCĘ POMAGAĆ

REALIZOWANE PROJEKTY

JAK UZYSKAĆ POMOC

PO PŻ 2014-2022

START

Bank Żywności w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9, NIP: 5661987098, REGON: 142349184, KRS: 0000354971, tel. +48 518 837 212, adres e-mail: biuro@bzciechanow.pl.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

Pozostali partnerzy:

Partnerzy strategiczni:

Dane fundacji i rachunek bankowy:

 

NIP 566 19 87 098 | REGON 142349184

BNP Paribas 67 1750 0012 0000 0000 33795637

Siedziba fundacji:

 

Śmiecińska 9

06-400 Ciechanów

Dane kontaktowe:

 

tel. +48 518 837 212

biuro@bzciechanow.pl

Wyślij wiadomość z naszego formularza:

Skontaktuj się z nami