Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość z naszego formularza:

Dane kontaktowe:

 

tel. +48 518 837 212

biuro@bzciechanow.pl

Siedziba fundacji:

 

Śmiecińska 9

06-400 Ciechanów

Dane fundacji i rachunek bankowy:

 

NIP 566 19 87 098 | REGON 142349184

BNP Paribas 67 1750 0012 0000 0000 33795637

Partnerzy strategiczni:

Pozostali partnerzy:

Bank Żywności w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. Śmiecińska 9, NIP: 5661987098, REGON: 142349184, KRS: 0000354971, tel. +48 518 837 212, adres e-mail: biuro@bzciechanow.pl.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

START

PO PŻ 2014-2022

JAK UZYSKAĆ POMOC

REALIZOWANE PROJEKTY

CHCĘ POMAGAĆ

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

PROJEKTY BŻ

RODO

Twój e-mail:

Numer telefonu:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na ważność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Wyrażam zgodę

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość wysłana

Wypełnij proszę wymagane pola

O NAS

Statut i sprawozdania

Zobacz też:

Misja i historia

Zarząd i zespół

Materiały do pobrania

Piszą o nas

Sprawozdanie 2020

Sprawozdanie 2019

W tym miejscu możesz poznać statut naszej fundacji, a także zapoznać się ze sprawozdaniami naszej działalności na przestrzeni roku kalendarzowego.

Tekst jednolity statutu fundacji

Bank Żywności w Ciechanowie

 

Rozdział I:

 

§ 1

 

1) Fundacja nosi nazwę: „Bank Żywności w Ciechanowie”

2) Fundacja została ustanowiona przez fundatora: Justyna Kińska - w imieniu własnym

 

§ 2

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Ciechanów, gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.

 

§ 4

 

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami zgodnie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terenie działania.

 

§ 5

 

Ministrem nadzorującym, ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

 

§ 6

 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

 

§ 7

 

Fundacja może tworzyć oddziały terenowe.

 

 

Rozdział II: Cele i środki działania

 

§ 8

 

Celami Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej zmierzającej do zmniejszenia obszarów niedożywienia najuboższych grup społecznych, niedopuszczenia do marnotrawstwa żywności oraz tworzenie aktywnego i otwartego społeczeństwa opartego na wiedzy i pracy poprzez zapewnienie warunków dla wszechstronnego rozwoju osobowego każdego człowieka.

 

a) zorganizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji niewykorzystanej żywności;

 

b) pomoc żywnościowa dla osób i rodzin najuboższych, w szczególności w rejonach zagrożonych bezrobociem, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz patologią;;

 

c) wspieranie organizacji i instytucji zajmujących się w szczególności opieka nad dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi będącymi w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz patologią;

 

d) promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, postawy niedopuszczania do marnotrawstwa żywności;

 

e) wypracowanie reguł współpracy z administracją rządową, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami prawnymi w zakresie zapobiegania marnotrawstwu żywności;

 

f) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym m.in. grup społecznych zagrożonych marginalizacją lub wymagających szczególnego wsparcia;

 

g) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego;

 

h) wspomaganie rodzin w realizacji stojących przed nimi zadań rodzicielskich; podejmowanie działań ukierunkowane na wspieranie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych i opiekuńczych;

 

i) współudział w kształtowaniu warunków zdrowego stylu życia; w szczególności ochrona dzieci i młodzieży przed zaniedbaniem, przemocą, uzależnieniem i przestępczością;

 

j) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;

 

k) promocja ochrony środowiska naturalnego;

 

l) zapobieganie patologiom poprzez edukację osób i rodzin wykluczonych społecznie z powodu alkoholizmu, narkomanii, bezradności, bezrobocia, przemocy;

 

m) promocja i wspieranie rozwoju szeroko pojętej kultury, podtrzymywanie i ochrona tradycji narodowej i regionalnej, dóbr kultury, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 

n) pomoc osobom niepełnosprawnym, integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

 

o) promocja i rozwój wolontariatu.

 

§ 9

 

Zadania swoje Fundacja realizuje przez:

 

a) wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze i marnotrawionej;

 

b) gromadzenie żywności i jej rozdział między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym;

 

c) działalność edukacyjną, oświatowa i wydawniczą dotyczącą celów działania Fundacji;

 

d) zakładanie placówek opiekuńczych i szkoleniowych pozwalających na realizację i popula-ryzacje celów Fundacji;

 

e) współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorzą-dowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej, edukacji, kultury, ochrony zdrowia

 

f) udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji;

 

g) rozwijanie kontaktów z organizacjami, których cele nie są sprzeczne z celami Fundacji działającymi w Polsce i innych krajach;

 

h) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie: 1. gromadzenia żywności i jej rozdziału między organizacje pozarządowe i inne instytucje prowadzące bezpośrednią pomoc potrzebującym; współpracę z organizacjami pozarządowy-mi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej; udzielanie pomocy materialnej, szkoleniowej, organizacyjnej instytucjom prowadzącym działalność realizującą cele Fundacji; 2. działalności edukacyjnej i oświatowej, 3. działalności wydawniczej dotyczącej celów działania Fundacji; 4. działalności charytatywnej

 

i) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży, a w szczególności dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, którym rodzice nie zapewniają opieki;

 

j) pomoc rodzinom dotkniętym patologiami wynikającymi z uzależnień (alkohol, narkotyki, przemoc), wspomaganie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne,

 

k) podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych dla celów Fundacji;

 

l) organizowanie pomocy materialnej,